Xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

08:24 26/03/2021

Những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh tiếp tục phát triển. Công tác tuyên truyền, giáo dục chuyển biến, nội dung và hình thức tuyên truyền đổi mới, phù hợp từng nhóm đối tượng. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được quan tâm, đảm bảo chất lượng. Các hoạt động phong trào phát triển mạnh, lan tỏa cao trong cộng đồng, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; trong đó, các phong trào thanh niên tình nguyện được tuổi trẻ trong tỉnh thực hiện sôi nổi với nhiều công trình, phần việc cụ thể như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường... Qua đó tạo hình ảnh đẹp của đoàn viên, thanh niên với màu áo xanh tình nguyện trong nhân dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa còn khó khăn. TÚ ANH (thực hiện)