Hòn Đất (Kiên Giang) qua 5 năm phát triển

14:06 25/08/2020

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Hòn Đất tập trung lãnh đạo thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản theo giá so sánh năm 2010 tăng bình quân 3,02%/năm. Công nghiệp - xây dựng tăng 6,11%/năm. Sự nghiệp giáo dục tiếp tục phát triển. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Công tác chăm lo gia đình chính sách, giảm nghèo được quan tâm thực hiện tốt hơn. Quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường, trật tự, an toàn xã hội ổn định. TRÚC LINH (thực hiện)