Dấu ấn Tết quân - dân năm 2022

09:54 21/01/2022

Hơn 6 tháng triển khai, Tết quân - dân năm 2022 để lại những dấu ấn đặc biệt trong lòng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Hưng Yên (An Biên) với những phần việc thiết thực. Qua những phần việc góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. TRÚC LINH (thực hiện)